Všeobecné obchodní podmínky

 I. Úvodní ujednání

 • Tyto obchodní podmínky (dále také jen „OP“) upravují v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vztahy mezi společností PD ad KK, s.r.o. IČ 05724031, se sídlem V Hliníkách 1377, Chrudim 537 01, zapsána v OR u krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka č.38649 tel 736 134 843, e-mail eshop@bezpasaka.cz (dále také jen „Prodávající“), jako prodávajícím a třetí osobou, která je dle zákona č. 89/2012 Sb. považována za spotřebitele (dále také jen „Kupující“), a která s Prodávajícím uzavře smlouvu (dále také jen „Smlouva“) prostřednictvím komunikace na dálku, zejména prostřednictvím internetového obchodu na adrese eshop@bezpasaka.cz (dále také jen „Eshop“).
 • Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy se řídí těmito OP, pokud není ve Smlouvě uvedeno výslovně jinak.
 • Spotřebitelem je osoba, která uzavírá s Prodávajícím Smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti.
 • Pro právní vztah Prodávajícího s osobami, na které není hleděno jako na spotřebitele, se tyto OP nepoužijí.
 • Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce a řídí se právním řádem České republiky.

II. Uzavření smlouvy

 • K uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím dojde zasláním objednávky (návrhu na uzavření smlouvy) (dále také jen „Objednávka“ nebo „Návrh“), kterou Kupující po výběru zboží (jeho vložením do košíku v Eshopu) a vyplněním svých osobních a dalších údajů učiní odesláním elektronického formuláře v Eshopu vůči Prodávajícímu a její následnou akceptací ze strany Prodávajícího. Při odesílání Objednávky činěné prostřednictvím Eshopu je Kupující povinen zaškrtnout políčko s názvem „četl jsem obchodní podmínky a přistupuji k nim“, čímž Kupující potvrzuje, že tyto OP četl, seznámil se se všemi informacemi v těchto OP uvedenými a souhlasí s tím, aby se jejich zněním řídil právní vztah založený akceptací jeho Objednávky ze strany Prodávajícího (Smlouvou), přičemž odesláním takového formuláře Kupující činí vůči Prodávajícímu návrh na uzavření smlouvy za podmínek těchto OP. V případě, že Kupující nesouhlasí s tím, aby se jeho vztah s Prodávajícím řídil OP, musí objednávku vůči Prodávajícímu učinit jiným způsobem, než prostřednictvím Eshopu, neboť Objednávku (návrh uzavření smlouvy) prostřednictvím Eshopu nelze učinit jinak, než s přistoupením k těmto OP.
 • Technicky dojde k uzavření Smlouvy tak, že Kupující si na Eshopu vybere zboží, o které má zájem za cenu a dalších podmínek u takového zboží uvedených, následně toto vloží do nákupního košíku a může pokračovat v nákupu stejným postupem u dalšího zboží. Následně po vložení všeho požadovaného zboží do košíku otevře podstránku „nákupní košík“, ve které je shrnuto veškeré zboží, které umístil do košíku a je uvedena i souhrnná cena veškerého vloženého zboží. Ve formuláři dále Kupující vyplní svou identifikaci, vybere způsob dopravy, způsob platby a odešle Objednávku. Součástí Objednávky před jejím odesláním je i vyčíslení ceny dopravy a balného. Následně Kupující Objednávku odešle Prodávajícímu. Akceptací takové objednávky ze strany Prodávajícího je uzavřena Smlouva.
 • Kupující je oprávněn u Zboží, u kterého to jeho povaha umožňuje, požádat Prodávajícího o úpravy Zboží uvedeného v katalogu. O takovou úpravu Kupující musí požádat prostřednictvím konfigurátoru umístěném v e-shopu, nebo prostřednictvím poznámek, které je možné učinit v průběhu procesu Objednávky. V případě, že to bude možné Prodávající požadavkům Kupujícího vyhoví. Pokud změna požadovaná Kupujícím nebude možná, bude o tom Kupující vyrozuměn. V případě jakýchkoliv změn oproti Zboží uvedeném v katalogu na webových stránkách Eshopu, půjde o zboží vyráběné na zakázku a dle přání a potřeb Kupujícího ve smyslu § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V takovém případě je Kupující srozuměn s tím, že nemá právo odstoupit od smlouvy ve smyslu § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Výslovně se sjednává, že uvedením zboží v Eshopu není činěna ze strany Prodávajícího nabídka k uzavření smlouvy, ale jde pouze o presentaci zboží, které je v případě akceptace Objednávky Prodávající schopen dodat Kupujícímu za podmínek v Eshopu uvedených. Specifikací zboží na Eshopu, jeho cenou a dalšími informacemi u zboží uvedenými je však Prodávající vázán pouze v případě, že akceptuje Objednávku ze strany Kupujícího ohledně dodání takového zboží.
 • Prodávající je povinen obratem sdělit Kupujícímu, že jeho Objednávku obdržel, což se nepovažuje za akceptaci Objednávky.
 • Prodávající není povinen Objednávku (návrh na uzavření smlouvy) akceptovat. Ustanovení § 1732 odst. 2. se pro vztahy upravené těmito OP nepoužije.
 • Prodávající do 7 dnů od obdržení Objednávky sdělí Kupujícímu, zda Objednávku akceptuje či nikoliv.
 • Kupující souhlasí s použití komunikačních prostředků na dálku při uzavření Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití těchto prostředků v souvislosti s uzavřením Smlouvy si hradí Kupující sám.

III. Prohlášení o informovanosti

 1. Kupující prohlašuje, že se s dostatečným předstihem před odesláním objednávky mohl seznámit a také seznámil s následujícími informacemi:
  1. s totožností Prodávajícího, která je uvedena v Eshopu v sekci kontakty a také v čl. I. odst. 1 těchto VOP,
  2. označením zboží a popisem jeho hlavních vlastností, který je uveden u každé jednotlivé položky v Eshopu,
  3. cenou zboží včetně všech daní a poplatků, jak je uvedeno u každé položky nabízené v Eshopu,
  4. možným způsobem platby, kterým je:
   • při zaslání zboží při platbě předem: platba kartou, bezhotovostní převod
  5. možným způsobem dopravy, kterým je uveden na adrese eshop.bezpasaka.cz
  6. výší nákladů na dodání, které odpovídá ceně dopravy + balnému, které:
   • je uvedeno v souhrnu Objednávky před jejím odesláním,
   • není uvedeno v souhrnu Objednávky a bude sděleno Kupujícímu následně Prodávajícím v případě, že u některé ze zvolených položek (zboží) bude výslovně uvedeno, že není možné použít standardní přepravu smluvního dopravce. V takovém případě je akceptace Objednávky ze strany Prodávajícího účinná nejdříve dnem, kdy Kupující potvrdí svůj souhlas s výší nákladů na dodání. Kupující může v případě svého nesouhlasu s výší nákladů na dodání od své Objednávky odstoupit. V případě, že Kupující nepotvrdí svůj souhlas s výší nákladů na dodání do 7 dnů ode dne obdržení sdělení o takové výši, má se za to, že od Objednávky odstoupil.
  7. údajích o právech vznikajících z vadného plnění, jak jsou popsány v těchto OP,
  8. o tom, že Smlouvy jsou uzavírány jako jednorázové, nikoliv na dobu určitou či neurčitou,
  9. právech ze záruky, jak jsou popsány v těchto OP,
  10. dalších podmínkách pro uplatňování práv z vadného plnění či ze záruky, jak jsou popsány v těchto OP,
  11. součástí hlavního smluvního vztahu dle těchto OP je dodání objednaného zboží, zajištění dodání zboží a zajištění balného.
 2. Prodávající dále sděluje Kupujícímu následující informace:
  1. náklady na prostředky komunikace na dálku nebudou Kupujícímu účtovány,
  2. zálohy nebudou požadovány,
  3. opakované plnění na základě jedné objednávky není možné,
  4. smlouva je uzavírána výhradně na jednu konkrétní dodávku, nikoliv na dobu určitou či neurčitou,
  5. ceny zboží zůstávají platné po dobu, kdy jsou zobrazovány na Eshopu u daného zboží,
  6. cena dopravy uvedená shora platí pouze v případě, že je zboží dodáváno v rámci České republiky. Při dodávkách do ostatních zemí se použije přiměřeně ujednání odst. 1), f), b. tohoto článku,
  7. před odesláním Objednávky v rámci Eshopu má Kupující možnost zkontrolovat a měnit údaje, které Kupující do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat, a to včetně změn zboží vloženého do košíku,
  8. náklady na dopravu a balné je splatné současně se splatností kupní ceny objednaného zboží.

IV. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, není možné odstoupit od Smlouvy v případech, kdy předmětem Smlouvy je:
  1. dodávka zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,
  2. dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  3. dodávka zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 2.  Pokud se nejedná o případ specifikovaný v odst. 1. tohoto článku, je Kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Lhůta počíná běžet ode dne uzavření Smlouvy a jde-li o:
  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 3. Odstoupení od Smlouvy dle odst. 2) tohoto článku je Kupující povinen zaslat Prodávajícímu
  1. poštou na adresu skladu
   1. Reklamační oddělení
    Centrální sklad WiLLi
    Plynárenská 233 - Areál OTK
    280 02 Kolín 2
  2. mailem na adresu eshop@bezpasaka.cz
 4. Vzorový formulář odstoupení od smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto OP.
 5. Prodávající je povinen bezodkladně Kupujícímu potvrdit přijetí odstoupení.
 6. V případě odstoupení je Kupující povinen nepoškozené zboží vrátit Prodávajícímu nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení.
 7. Nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, a to stejným způsobem.
 8. Pokud Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 9. V případě odstoupení od Smlouvy nese Kupující náklady na vrácení zboží. Náklady na vrácení zboží, pokud jej není možné vrátit obvyklou poštovní cestou, budou odpovídat nákladům na dodání zboží.
 10. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 11. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 12. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 13. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím. 

V. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • Kupující je povinen zboží převzít na místě, které si určil jako místo dodání v Objednávce, a to v termínu určeném Prodávajícím, pokud nebylo sjednáno jinak. V případě nepřevzetí zboží nese náklady na marné doručování Kupující.
 • Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat bezvadnost a množství zboží a v případě vad tyto sdělit Prodávajícímu neprodleně. V případě porušení obalů je toto Kupující povinen sdělit dopravci a oprávněn zboží nepřevzít. Pozdější výtky nebudou považovány za oprávněné.

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ   

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se právním řádem ČR, zejména pak § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb.
 • Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména za to, že:
  • zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Ustanovení uvedená v odst. 2. tohoto článku se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu jeho vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího podle podmínek stanovených Reklamačním řádem prodávajícího, který tvoří Přílohu č. 2 těchto OP.

VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Mimosoudní vyřizování stížností Kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailové adresy eshop@bezpasaka.cz Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na e-mailovou adresu Kupujícího, ze které stížnost obdržel.
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • Kupující přistoupením k OP prohlašuje, že veškerá jeho prohlášení popsaná v OP jsou pravdivá. Pokud by jakékoliv prohlášení Kupujícího dle OP nemělo být pravdivé, je Kupující povinen takovou skutečnost uvést v objednávce v políčku „Komentář k objednávce“, když akceptací takové objednávky Prodávajícím je sjednáno, že Kupující takové prohlášení neučinil.
 • Kupující si je vědom, že mu koupí jakéhokoliv produktu na Eshopu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log apod., pokud není výslovně sjednáno jinak.
 • Kopii OP obdrží Kupující v příloze potvrzení o přijetí objednávky na jím uvedenou emailovou adresu.
 • Daňový doklad obdrží Kupující při převzetí objednaného zboží.
 • Znění OP může Prodávající měnit či doplňovat, čímž nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá před takovou změnou či doplněním.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Bližší podmínky shromažďování a ochrany osobních údajů jsou upraveny v Příloze 3 těchto OP. 

IX. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo jinou aktivitou Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.
 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

X. DORUČOVÁNÍ

 • Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu Kupujícího, kterou uvedl při vyplňování Objednávky.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 • Kupní smlouva včetně OP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení